പണം കായ്ക്കുന്ന “ഊദ് മരം” അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഊദ് കൊണ്ട് വരണേ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേർക്കറിയാം അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെന്നു..

ഒറിജിനൽ ഊദിന് വേണ്ടി എത്ര കാശുമുടക്കാനും പലരും തയ്യാറാണ്.. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒരു സുഖന്ധദ്രവ്യം.. ഊദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഖന്ധദ്രവ്യമാണ്, അവിടെ മാത്രമേ ഇത് ഒറിജിനൽ കിട്ടൂ എന്നൊക്കെ.. പക്ഷെ അത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉല്പന്നമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് കേരളത്തിലും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്

പത്തു വര്ഷിത്തിലധികമായി ഊദിനെ ക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും കേരളത്തിൽ ഊദ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഷംസുദീൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം.. ഊദിനെ ക്കുറിച്ചു നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*